Lopinavir-ritonavir w leczeniu COVID-19

Wyniki badania klinicznego

Na łamach NEJM opublikowano doniesienie zatytułowane A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19 autorstwa B. Cao i wsp., w którym przedstawiono wyniki leczenia COVID-19 za pomocą dwu leków przeciwwirusowych: lopinavir 400 mg + ritonavir 100 mg.

W badaniu klinicznym uczestniczyło 199 pacjentów z COVID-19 podzielonych na dwie grupy – pierwsza grupa otrzymywała standardowe leczenie plus wymienione wyżej leki przeciwwirusowe, druga grupa otrzymywała tylko standardowe leczenie. Nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach. W grupie otrzymującej leki przeciwwirusowe częściej obserwowano niepożądane objawy ze strony przewodu pokarmowego. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7121492/

GdL 6_2020