Pembrolizumab w leczeniu zaawansowanych stadiów raka żołądka

 

Krystyna Knypl

 

We wrześniu 2020 na łamach JAMA Oncology opublikowano doniesienie zatytułowane Efficacy and Safety of Pembrolizumab or Pembrolizumab Plus Chemotherapy vs Chemotherapy Alone for Patients With First-line, Advanced Gastric CancerThe KEYNOTE-062 Phase 3 Randomized Clinical Trial w którym uczestniczyło 27 ośrodków onkologicznych z całego świata. Dane rejestrowe o badaniu są pod linkiem https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02494583 . W badaniu uczestniczyli także polscy pacjenci leczeni w Instytucie Onkologii w Warszawie.

Pacjentów leczono wg trzech różnych protokołów:

#pembrolizumab w dawce 200 mg

# pembrolizumab plus chemioterapii (cisplatyna 80 mg/m2/d w dniu 1. plus fluorouracyl 800 mg/m2/d w dniach 1-5

# kapecytabina 1000 mg/m2 dwa razy na dobę) lub chemioterapii plus placebo, co 3 tygodnie

Przydział do poszczególnych grup terapeutycznych był losowy.

# 1

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pembrolizumab#/media/File

Pembrolizumab_5DK3.png

Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były przeżycie całkowite oraz przeżycie wolne od progresji choroby. Łącznie leczono 763 pacjentów; pembrolizumab otrzymało 256 osób; pembrolizumabu plus chemioterapię 257; chemioterapię 250 osób. Średni wiek dla całej grupy wynosił 62 lata ( a wahał się od 20 do 87 lat) ; 72,6% stanowili mężczyźni. Obserwacja chorych trwała średnio 29,4 miesięcy ( wahała się od 22,0 do 41,3 miesięcy).

Chorzy otrzymujący pembrolizumab przeżyli średnio 10,6 miesiećy a chemioterpaię średnio 11,1 miesięcy; a grupa otrzymująca pembrolizumab plus chemioterapię miała przeżycie wynoszące średnio 12,5 miesiący.

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych ( określanych jako 3 do 5 stopnia ) związanych z leczeniem wynosił: w przypadku stosowania tylko pembrolizumabu 17%; w grupie otrzymującej pembrolizumabu plus chemioterapii 73%; a w grupie leczonej tylko chemioterapii 69%.

Autorzy we wnioskach piszą, że pembrolizumab był „non interior” ( nie gorszy) niż chemioterapia.Pembrolizumab został dopuszczony do użytku medycznego w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. W 2017 r. amerykańska Agencja Żywności nai Leków (FDA) zatwierdziła go w przypadku każdego nieresekcyjnego lub przerzutowego guza litego z pewnymi anomaliami genetycznymi (niedobór naprawy niedopasowania lub niestabilność mikrosatelitarna).

Pembrolizumab, znany pod nazwą handlową Keytruda, jest humanizowanym przeciwciałem stosowanym w immunoterapii nowotworów. Obejmuje to leczenie czerniaka, raka płuc, raka głowy i szyi, chłoniaka Hodgkina i raka żołądka, podaje się go w powolnym wlewie dożylnym.

Do częstych działań niepożądanych należą: zmęczenie, bóle mięśniowo-szkieletowe, zmniejszony apetyt, świąd skóry, biegunka, nudności, wysypka, gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, zaparcia, bóle brzucha. Pembrolizumab jest to przeciwciało o izotypie IgG4, które blokuje mechanizm ochronny komórek nowotworowych i tym samym umożliwia układowi odpornościowemu ich niszczenie. Celuje ono w receptor białka programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) limfocytów. Działa poprzez ukierunkowanie na szlak komórkowy białek występujących na komórkach odpornościowych organizmu i niektórych komórkach nowotworowych, znany jako PD-1/PD-L1.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2769922

Krystyna Knypl

GdL 6_2021

Inne przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu raka żołądka to bematitiumab, więćej pod linkiem

https://www.photoblog.com/mimax2/2021/04/29/29042021-bemarituzumab-badanie-kliniczne-pierwszej-fazy/