Atrezja przełyku – wyniki leczenia na kontynencie afrykańskim

Zgodnie z hasłem kluczowym bieżącego numeru Medycyna bez granic także w dziale nowości prezentujemy doniesienia spełniające to kryterium.
Na łamach „African Journal of Paediatric Surgery” opublikowano interesujące doniesienie Oesophageal atresia: diagnosis and prognosis in Dakar, Senegal. Autorzy, dr Mbaye Fall i wsp., przedstawiają dane kliniczne dotyczące 49 noworodków urodzonych z atrezją przełyku (31 chłopców i 18 dziewczynek). Średnia waga urodzeniowa wynosiła 2100 g. Żadne z dzieci nie było zdiagnozowane prenatalnie. W 41 przypadkach stwierdzano w USG wielowodzie. Jedna ciąża była bliźniacza, przy czym atrezja przełyku dotyczyła tylko jednego z bliźniąt. W 38 przypadkach był to III typ atrezji przełyku, który jest najczęstszą odmianą (z towarzyszącą przetoką przełykowo-tchawiczą w dolnym odcinku).

Najczęściej występującymi objawami po urodzeniu było nadmierne ślinienie się (69%) i niewydolność oddechowa (40%). Stwierdzano także w 42% przypadków zastój w drogach oddechowych i w 24% cofanie się pokarmu. W 12% obserwowano sinicę.

Jak wiadomo atrezja przełyku może przebiegać z innymi wadami wrodzonymi, i tak w 28% występowały wady serca, w 6% wady końcowego odcinka przewodu pokarmowego, a w pojedynczych przypadkach inne wady.

Średni termin przeprowadzenia zabiegu operacyjnego to 5,7 dnia. Jedno dziecko zmarło w czasie zabiegu z powodu powikłań śródoperacyjnych. Żywienie przez sondę wprowadzano średnio w piątym dniu po zabiegu. U 11 dzieci były problemy dotyczące zespolenia kikutów przełyku, w tym w dwu przypadkach wystąpiła nawracająca przetoka przełykowo-tchawicza. Dzieci były obserwowane przez ośrodek chirurgiczny średnio przez 22 miesiące.

W podsumowaniu autorzy podkreślają, że atrezja przełyku jest stanem nagłym i zagrażającym życiu noworodka, a opóźnienie prawidłowego rozpoznania zwiększa zagrożenie powikłaniami Do najczęściej spotykanych powikłań w okresie okołooperacyjnych zaliczono sepsę, problemy z zespoleniem, rekanalizację przetoki i niewydolność serca. (K.K.)

Źródło: http://www.afrjpaedsurg.org/article.asp?issn=0189-6725;year=2015;volume=12;issue=3;spage=187;epage=190;aulast=Fall

GdL 2_2016